Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére

Létrehozás: 2020. Dec. 28. - 08:10

Devecser Város Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Ifjúság utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi feladatok teljes körű ellátása Devecser I. számú háziorvosi körzet területén, valamint Kolontár településen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•      Egyetem,

•      büntetlen előélet

•      cselekvőképesség

•      magyar állampolgárság.

•      A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

•         végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         egészségügyi működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás

•         MOK tagság igazolása

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a 06-88/512-630 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4856-3/2020., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján vállalkozási jogviszonyban is ellátható. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az állás betöltője részére szolgálati lakást biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 28.

Szerzőről