Felhívás nyilvános pályázatra büfé határozatlan idejű üzemeltetésére

Létrehozás: 2023. Dec. 22. - 09:08

FELHÍVÁS NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA

 

Devecser Város Önkormányzata (8460 Devecser, Deák tér 1. képviseli: Ferenczi Gábor polgármester) nyilvános pályázatot hirdet a 8460 Devecser, Jókai utca 1. szám alatt lévő autóbusz pályaudvar területén működtetendő büfé határozatlan idejű üzemeltetésére.

A büfé működtetésének alapvető célja, hogy az autóbusz pályaudvaron várakozó utasok megfelelő színvonalú és árszintű büfészolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

A büfé alapvető berendezési tárgyait, a büfé és kiszolgáló helyiségeinek beépített bútorzatát, berendezéseit, az épület infrastruktúrájának ellátását szolgáló gépészettel együtt a tulajdonos biztosítja. Az üzemeltetéshez szükséges további berendezési tárgyak, gépek, felszerelések biztosítása a pályázatot elnyert üzemeltető feladata.

A működtetésre bútorozottan kínált büfé egy helyiségcsoport (többek között: raktár, mellékhelyiségek, mosogató helyiség, kiszolgáló rész), mely elektromos, víz és szennyvíz közművekkel ellátott, azok fogyasztásának mennyiségei mérőórákkal mérhetőek. Az épület fűtése padlófűtéssel, geotermikus energiával történik.

Az épület megtekintésének időpontja:                  2024. január 11. 1300 óra

A pályázat beadásának határideje:                       2024. január 22. 1000 óra

A pályázat benyújtásának helye:                           Devecser Város Önkormányzata

                                                           8460 Devecser, Deák tér 1.

Az ajánlatok elbírálása:                                         2024. január 31-ig

Eredményhirdetés módja:                                         Írásban

Szerződéskötés tervezett időpontja:                      2024. február 2.

A büfé üzemeltetésének kezdete:                           2024. február 5.

Kiegészítő tájékoztatás igényelhető:                        Ferenczi Gábor polgármester

            Tel.:+36-20-310-1152

            Email: polgarmesteratdevecser.hu

Ajánlatok elbírálására jogosult:                                Devecser Város Önkormányzatának

                                                                                   Képviselő-testülete

Az üzemeltetéssel szemben támasztott követelmények

Kötelező nyitva tartási idő a hét minden napján: 0600 órától - 2100 óráig.

A büfé üzemeltetőjének feladata:

 •  a nyertes pályázónak kell beszereznie az üzemeltetéshez szükséges működési engedélyt,
 • az átvétel napjától bérlő anyagi felelősséggel tartozik az épületben, illetve a hozzá tartozó pincében elhelyezett eszközökért, berendezési tárgyakért,
 • a büfé környezetének tisztán tartása,
 • az ingatlanrész területén keletkezett hulladék szeméttárolóba gyűjtése és rendszeres elszállíttatása,
 • a közszolgáltatókkal kötött szerződések megkötése és azok bemutatása az Önkormányzat számára,
 • a büfé üzemeltetésére vonatkozó szerződés maradéktalan betartása, valamint annak biztosítása.

A büfé rendelkezik az energiaköltségek mérésére szolgáló mérőórákkal, és ezek alapján fizeti az üzemeltető a működtetéshez szükséges energiaköltségeket. Külön felhívjuk a figyelmet a geotermikus fűtésre, ahol rezsi költségként kizárólag az elektromos szivattyú áramfelvétele jelentkezik.

A szerződés határozatlan időre köthető, 1 hónapos felmondási idővel. Tulajdonos jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a bérlő ismételt, súlyos szerződésszegése esetén.

A büfé üzemeltetése, bérlete másra át nem ruházható.

Az üzemeltetésre átadott helységeken átalakítást végezni nem lehet, a teljes épületkomplexum a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának felügyelete alatt áll.

Az épület és berendezései állagának megóvása, rendszeres karbantartása a bérlő feladata.

Egyéb kötelezettségek:

A hatályos tűzvédelmi-, munkavédelmi-, rendészeti- és vagyonvédelmi szabályok betartása. (A büfé alkalmazottainak munkavédelmi-, tűzvédelmi-, vagyonvédelmi- oktatásáról és a munkavédelmi szabályok betartásáról a büfét üzemeltetőnek kell gondoskodnia).

 

Ajánlati feltételek

Érvényes ajánlatot tehet a pályázó, ha:

 • gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy büntetlen előéletű magánszemély,
 • nem áll csőd-, végelszámolás- vagy felszámolási eljárás alatt,
 • nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
 • rendelkezik érvényes ún. „NAV nullás” igazolással,
 • nincs az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása,
 • tudomásul veszi, hogy az önkormányzati megrendelések tekintetében nem rendelkezik kizárólagos beszállítói joggal.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlatot tevő adatait, rövid cégismertetőjét, jelenlegi üzletének (tevékenységének) rövid bemutatását.
 • A cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát.
 • Szakképesítés igazolását.
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontjának megfelelő átláthatóságról szóló nyilatkozatot.
 • Ellenőrizhető referenciákat, a befogadó intézmény, kapcsolattartó személy neve és telefonszáma megjelölésével.
 • A megajánlott havi bérleti díjat.
 • A tervezett szolgáltatás bemutatását arra vonatkozóan, hogy milyen termékekkel és milyen árszínvonalon kívánja az utasok ellátását biztosítani.

Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT - büfé üzemeltetésére” jelölést.

Az elbírálás szempontjai

 • Bérleti díj mértéke.
 • Bemutatott referenciák és a tervezett tevékenység szakmai színvonala.

Ha a bírálati szempontoknak való megfelelés közel azonos, a pályázat kiírója jogosult nyilvános ártárgyalás megtartására.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy Devecser Város Önkormányzatával szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

Az értékelést követő eredményről ajánlatkérő írásban tájékoztatja a résztvevőket.

D e v e c s e r ,  2023. december 21.

                                                                                                        Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                            polgármester

CsatolmányMéret
PDF ikon Felhívás nyilvános pályázatra863.27 KB

Szerzőről