Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/devpolghiv/domains/devecser.hu/public_html/inc/func.inc.php on line 283
Devecser Város weboldala

Szociális gondoskodásKözös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhely: Devecser, Damjanich u.7. Tel.: 88/512-715, 88/512-716 
e-mail: devicsalad@vnet.hu

Időskorúak Nappali Ellátása
Telephely: Devecser, Petőfi tér 5. Tel.: 88/224-081 

Az intézmény szervezeti felépítése:
 • személyes gondoskodást nyújtó ellátó ( Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása, Családsegítés ) és
 • gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó ellátást nyújtó önálló szakmai egység ( Gyermekjóléti Szolgálat működtetése ) 
A szakmai egységek feladatai:
 1. Szociális étkeztetés                                                     
 2. Házi segítségnyújtás   
 3. Idősek nappali ellátása                                                
 4. Családsegítés   
 5. Gyermekjóléti alapellátás                
                        Gyermekjóléti szolgáltatás

 Az intézmény feladatai és hatásköre:

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.
Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg:
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. évi törvény (továbbiakban: Sztv.).
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet.
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (továbbiakban: Gyvt.).
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet.
 • A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési engedélyezéséről szóló 252/2002. (XII. l8.) Kormányrendelet.
 
1. Szociális étkeztetés
 
A szociális étkeztetést Devecser város területén biztosítjuk.
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
 • koruk
 • egészségi állapotuk
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.
 
A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési Önkormányzat rendeletben határozza meg.
 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. Kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki dönt az intézménybe való felvételről, és az Önkormányzat rendelete alapján az ellátásért fizetendő térítési díj mértékéről.
 
A szolgáltatás biztosításának intézményi térítési díját az intézményvezető javaslatára a település Önkormányzatának Képviselőtestülete határozza meg.
 
2. Házi segítségnyújtás
 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el Devecser város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
 • Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést.
 • A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
 • Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
 • Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
 • Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja, és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.
 • A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
Az ellátás igénybevétele kérelemre történik. A kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki dönt az intézménybe való felvételről, és az Önkormányzat rendelete alapján az ellátásért fizetendő térítési díj mértékéről.
A szolgáltatás biztosításának intézményi térítési díját az intézményvezető javaslatára a település Önkormányzatának Képviselőtestülete határozza meg.
 
3. Idősek nappali ellátása
 
Idősek nappali ellátása szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el Devecser város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén.
 
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
 • tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
 • tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
 • harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
 • Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
 • A fenntartó az Sztv. 92/B. § (1) bekezdésének c)pontja szerinti szakmai programban meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) bekezdésének b)-d)pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét.
 • A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre.
A nappali ellátást nyújtó intézmény lehetőséget biztosít nyitvatartási időben a felvett tagjai részére:
 1. közösségi együttlétre, pihenésre,
 2. naponta egy meleg ebéd helyben történő elfogyasztására,
 3. szabadidős programokon való részvételre,
 4. szükség szerint egészségügyi ellátásra, egészségügyi, egyéb tájékoztató előadásokon való részvételre,
 5. személyi tisztálkodásra,
 6. hivatalos ügyeik intézésében segítségnyújtás igénybevételére.
 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. A kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki dönt az intézménybe való felvételről, és az önkormányzat rendelete alapján az ellátásért fizetendő térítési díj mértékéről.
A szolgáltatás biztosításának intézményi térítési díját az intézményvezető javaslatára a település Önkormányzatának Képviselőtestülete határozza meg.
 
Az ellátás a hét öt munkanapján biztosított.
 
Nyitvatartási idő:
            Hétfő, kedd, szerda:     700 - 1500
            Csütörtök:                   700 - 1400
            Péntek:            700 - 1400
 
Az ellátottak érdekvédelme:
 
Az intézmény vezetője köteles biztosítani az igénybevevők érdekvédelmét.
A fenntartó helyi Önkormányzat gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról.
 
Választás alapján az érdekképviseleti fórum tagjai:
 • az intézményben ellátásban részesítettek, illetőleg hozzátartozóik képviselői,
 • az intézmény dolgozóinak képviselője,
 • az intézményt fenntartó helyi Önkormányzat képviselője.
 
A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumnál.
Panasszal az intézményvezetőt:
            Hétfő, kedd, szerda:     700 - 1530
            Csütörtök:                   700 - 1430
            Péntek:            700 - 1400
kereshetik fel.

Ellátott jogi képviselő:

Az intézményben ellátottak jogaik gyakorlása érdekében ellátott jogi képviselő segítségét kérhetik.
 
Az ellátott jogi képviselő feladata különösen:
 • tájékoztatást ad a jogokról, az intézmény kötelezettségeiről,
 • segít az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák, kialakult konfliktusok megoldásában,
 • segít az ellátást igénybe vevőnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
 • eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatos kérdésekben,
 • intézkedést kezdeményezhet a fenntartó helyi önkormányzatnál a jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére,
 • észrevételt tehet, ha az igénybevevőkkel kapcsolatos jogsértést észlel, intézkedést kezdeményezhet az illetékes hatóságok felé.
Az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége a faliújságon közzétételre kerül.

 

4. Családsegítés:
 
A Családsegítő Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el Devecser város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén.
 
A családsegítés az életvezetési, szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott segítségnyújtás. A segítségnyújtás elsősorban a problémák, krízishelyzetek megelőzésén, illetve megszűntetésén alapszik.
Az ellátás feltételei: önkéntes jelentkezés, vagy jelzőrendszeri megkeresés alapján.
      A családsegítés keretében biztosítani kell:
 1. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 2. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 3. a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 4. közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
 5. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 6. a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
 
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
 • a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
 • a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.
 
A CSALÁDSEGÍTÉS TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁS.
 
 
5. Gyermekjóléti Szolgálat:
 
A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el Devecser város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén.
A Gyermekjóléti Szolgálat olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek, eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata ezenkívül:
 • információ nyújtás
 • tanácsadás- illetve ehhez való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítése
 • szabadidős programok szervezése
 • prevenció (megelőzés)
 
Az ellátás feltételei: Önkéntes jelentkezés, vagy jelzőrendszeri megkeresés alapján.
 
Panaszjog gyakorlásának módja az  1997. évi XXXI. törvény 35. § (6) és a 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:
Az ügyfelek panasszal élhetnek az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében az intézményvezetőnél:                                   
                                                                                   
                                   Név: Hegedűs Árpádné
                                   Cím: 8460 Devecser, Petőfi tér 5.
                                   Elérhetőség: személyesen, minden kedden 8-12 óráig.
 
Amennyiben a panasz kivizsgálásáról az intézmény vezetője 15 napon belül nem küld értesítést, akkor a gyermek, vagy a gyermek szülője/törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat.
 
 
A gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény, dolgozói kötelezettségszegése esetén a gyermekjogi képviselőnél:
 
                                   Név: Herczeg Rita gyermekjogi képviselő
                                   Cím: Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
                                             Érd, Pf. 17. 2032
                                   Elérhetősége: 06/20-4899-636, e-mail: gyjkepviselo@freemail.hu
 
A Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje:
hétfő, szerda, csütörtök:         8-tól -12-ig, 13-tól- 1530-óráig
péntek:                                  8-tól 1300-óráig
kedd:                                     (zárt nap)
 
 
 
 
 
 
 

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 
Devecser, Petőfi tér 5. Tel.: 88/514-680

Kiemelt témák A-Z

 

Devecseri Ujság

Devecseri Ujság 2015/3. szám Devecseri Ujság 2015/2. szám Devecseri Ujság 2015/1. szám Devecseri Ujsag 2014/12. szám nem jelent meg Devecseri Ujsag 2014/11. szám Devecseri Ujsag 2014/10. szám Új Devecseri Újság 2014/9. szám Új Devecseri Újság 2014/8. szám Új Devecseri Újság 2014/7. szám Új Devecseri Újság 2014/6. szám Új Devecseri Újság 2014/5. szám Új ...

Tovább »

Vörösiszap-katasztrófa

2010. október 4-én átszakadt az ajkai MAL Zrt. Ajka és Kolontár közötti vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő egymillió köbméternyi iszap elöntötte többek között Devecser mélyebben fekvő részeit, a város területének kb. egyharmadát. A termőtalajok átlagánál több nehézfémet tartalmazó, erősen lúgos ...

Tovább »

Kiemelt témák A-Z

Kiemelt témák A-Z Adózás Állás Anyakönyv Bejelentések Család Egészség, sport Engedélyek Építés Gépjármű Hagyaték Időpontfoglalás Környezetvédelem Közérdekű adatok Kultúra, programok Közbeszerzés Nyomtatványok Okmányiroda Oktatás Rendelettár Szociális ügyek, ...

Tovább »

Websas

 ...

Tovább »


[ Fel, oldal eleje ]