Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/devpolghiv/domains/devecser.hu/public_html/inc/func.inc.php on line 283
Devecser Város weboldala

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


Székhely: Devecser, Damjanich u.7. Tel.: 88/512-715, 88/512-716 
e-mail: devicsalad@vnet.hu

Időskorúak Nappali Ellátása
Telephely: Devecser, Petőfi tér 5. Tel.: 88/224-081 

Az intézmény szervezeti felépítése:
 • személyes gondoskodást nyújtó ellátó ( Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása, Családsegítés ) és
 • gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó önálló szakmai egység ( Gyermekjóléti Szolgálat működtetése ) 
A szakmai egységek feladatai:
 1. Szociális étkeztetés                                                     
 2. Házi segítségnyújtás   
 3. Idősek nappali ellátása                                                
 4. Családsegítés   
 5. Gyermekjóléti alapellátás                
                        Gyermekjóléti szolgáltatás

 Az intézmény feladatai és hatásköre:

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.
Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg:
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. évi törvény (továbbiakban: Sztv.).
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet.
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (továbbiakban: Gyvt.).
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet.
 • A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési engedélyezéséről szóló 252/2002. (XII. l8.) Kormányrendelet.
 
1. Szociális étkeztetés
 
A szociális étkeztetést Devecser város területén biztosítjuk.
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
 • koruk
 • egészségi állapotuk
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.
 
A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési Önkormányzat rendeletben határozza meg.
 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. Kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki dönt az intézménybe való felvételről, és az Önkormányzat rendelete alapján az ellátásért fizetendő térítési díj mértékéről.
 
A szolgáltatás biztosításának intézményi térítési díját az intézményvezető javaslatára a település Önkormányzatának Képviselőtestülete határozza meg.
 
2. Házi segítségnyújtás
 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el Devecser város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
 • Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést.
 • A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
 • Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
 • Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
 • Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja, és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.
 • A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
Az ellátás igénybevétele kérelemre történik. A kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki dönt az intézménybe való felvételről, és az Önkormányzat rendelete alapján az ellátásért fizetendő térítési díj mértékéről.
A szolgáltatás biztosításának intézményi térítési díját az intézményvezető javaslatára a település Önkormányzatának Képviselőtestülete határozza meg.
 
3. Idősek nappali ellátása
 
Idősek nappali ellátása szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el Devecser város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén.
 
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
 • tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
 • tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
 • harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
 • Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
 • A fenntartó az Sztv. 92/B. § (1) bekezdésének c)pontja szerinti szakmai programban meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) bekezdésének b)-d)pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét.
 • A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre.
A nappali ellátást nyújtó intézmény lehetőséget biztosít nyitvatartási időben a felvett tagjai részére:
 1. közösségi együttlétre, pihenésre,
 2. naponta egy meleg ebéd helyben történő elfogyasztására,
 3. szabadidős programokon való részvételre,
 4. szükség szerint egészségügyi ellátásra, egészségügyi, egyéb tájékoztató előadásokon való részvételre,
 5. személyi tisztálkodásra,
 6. hivatalos ügyeik intézésében segítségnyújtás igénybevételére.
 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. A kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki dönt az intézménybe való felvételről, és az önkormányzat rendelete alapján az ellátásért fizetendő térítési díj mértékéről.
A szolgáltatás biztosításának intézményi térítési díját az intézményvezető javaslatára a település Önkormányzatának Képviselőtestülete határozza meg.
 
Az ellátás a hét öt munkanapján biztosított.
 
Nyitvatartási idő:
            Hétfő, kedd, szerda:     700 - 1500
            Csütörtök:                   700 - 1400
            Péntek:                       700 - 1400
 
Az ellátottak érdekvédelme:
 
Az intézmény vezetője köteles biztosítani az igénybevevők érdekvédelmét.
A fenntartó helyi Önkormányzat gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról.
 
Választás alapján az érdekképviseleti fórum tagjai:
 • az intézményben ellátásban részesítettek, illetőleg hozzátartozóik képviselői,
 • az intézmény dolgozóinak képviselője,
 • az intézményt fenntartó helyi Önkormányzat képviselője.
 
A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumnál.
Panasszal az intézményvezetőt:
            Hétfő, kedd, szerda:     700 - 1530
            Csütörtök:                   700 - 1430
            Péntek:                       700 - 1400
kereshetik fel.

Ellátott jogi képviselő:

Az intézményben ellátottak jogaik gyakorlása érdekében ellátott jogi képviselő segítségét kérhetik.
 
Az ellátott jogi képviselő feladata különösen:
 • tájékoztatást ad a jogokról, az intézmény kötelezettségeiről,
 • segít az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák, kialakult konfliktusok megoldásában,
 • segít az ellátást igénybe vevőnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
 • eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatos kérdésekben,
 • intézkedést kezdeményezhet a fenntartó helyi önkormányzatnál a jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére,
 • észrevételt tehet, ha az igénybevevőkkel kapcsolatos jogsértést észlel, intézkedést kezdeményezhet az illetékes hatóságok felé.
Az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége a faliújságon közzétételre kerül.

 

4. Családsegítés:
 
A Családsegítő Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el Devecser város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén.
 
A családsegítés az életvezetési, szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott segítségnyújtás. A segítségnyújtás elsősorban a problémák, krízishelyzetek megelőzésén, illetve megszűntetésén alapszik.
Az ellátás feltételei: önkéntes jelentkezés, vagy jelzőrendszeri megkeresés alapján.
      A családsegítés keretében biztosítani kell:
 1. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 2. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 3. a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 4. közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
 5. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 6. a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
 
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
 • a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
 • a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.
 
A CSALÁDSEGÍTÉS TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁS.
 
 
5. Gyermekjóléti Szolgálat:
 
A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el Devecser város területén és társulási megállapodás alapján a városkörnyék települési önkormányzatainak igazgatási területén.
A Gyermekjóléti Szolgálat olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek, eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata ezenkívül:
 • információ nyújtás
 • tanácsadás- illetve ehhez való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítése
 • szabadidős programok szervezése
 • prevenció (megelőzés)
 
Az ellátás feltételei: Önkéntes jelentkezés, vagy jelzőrendszeri megkeresés alapján.
 
Panaszjog gyakorlásának módja az  1997. évi XXXI. törvény 35. § (6) és a 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:
Az ügyfelek panasszal élhetnek az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében az intézményvezetőnél:                                   
                                                                                   
                                   Név: Elek Józsefné
                                   Cím: 8460 Devecser, Petőfi tér 5.
                                   Elérhetőség: személyesen, minden kedden 8-12 óráig.
 
Amennyiben a panasz kivizsgálásáról az intézmény vezetője 15 napon belül nem küld értesítést, akkor a gyermek, vagy a gyermek szülője/törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat.
 
 
A gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény, dolgozói kötelezettségszegése esetén a gyermekjogi képviselőnél:
 
                                   Név: Herczeg Rita gyermekjogi képviselő
                                   Cím: Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
                                             Érd, Pf. 17. 2032
                                   Elérhetősége: 06/20-4899-636, e-mail: gyjkepviselo@freemail.hu
 
A Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje:
hétfő, szerda, csütörtök:         8-tól -12-ig, 13-tól- 1530-óráig
péntek:                                  8-tól 1300-óráig
kedd:                                     (zárt nap)
 

A Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai és elérhetőségei:

Elek Józsefné                  
intézményvezető                      
tel.: 88/224-081, 06/30/207-1850
 
Kálmán Istvánné                     
adminisztrátor             
tel.: 88/512-715
 
Gyermekjóléti Szolgálat:                      
tel.: 88/512-716, 06/20/200-3949

Bakos Tiborné            
családgondozó, szakmai vezető

Buzásné Németh Szilvia          
családgondozó

Deés Anikó Klára                   
családgondozó

Zabóné Szabó Klára               
családgondozó
 
Családsegítő Szolgálat:                    
tel.: 88/512-715, 06/20/200-3900

Czili Zoltánné                          
családgondozó

Szalókyné Bécsi Marianna      
családgondozó
 
Idősek nappali ellátása:                 
tel.: 88/224-081

 
Házi segítségnyújtás:                          
tel.: 88/224-081


Ambrus Tiborné                     
házi szociális gondozó (Csögle)

Bedő Edina                            
házi szociális gondozó (Kerta)

Bende Károlyné                     
házi szociális gondozó (Egeralja)

Császár Károlyné                   
házi szociális gondozó (Kamond)

Dittrich Adrienn                      
házi szociális gondozó (Somlóvecse)

Gőczéné Acsai Mónika           
házi szociális gondozó (Karakószörcsök)

Gulyás Anita                           
házi szociális gondozó (Kamond)

Mohácsiné Horváth Anikó      
házi szociális gondozó (Adorjánháza)

Nagyné Dénes Éva                 
házi szociális gondozó Somlóvásárhely)

Nyőgéri László Ferencné        
házi szociális gondozó (Kerta)

Pesztericz Szilvia Andrea        
házi szociális gondozó (Karakószörcsök)

Szabó Andrea                        
házi szociális gondozó (Somlóvásárhely)

Szücs Tamásné                       
házi szociális gondozó (Nagyalásony)
                       
 

  A Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkája a vörösiszap-katasztrófa idején, és ma
 

 
Az intézményünk igen nagy szerepet kapott a tavalyi évben bekövetkező katasztrófában, és az azt követő időszakban.
Az első perctől fogva még a mai napig is dolgozunk a katasztrófa károsultjainak megsegítésén az alapvető feladataink mellett. Intézményünk 22 településen lát el gyermekjóléti és családsegítési feladatokat, 10 településen házi segítségnyújtást, Devecser településen szociális étkeztetést és idősek nappali ellátását biztosítja.
 
2010. október 4. napja örökre bevésődött a devecseri emberek tudatába, lelkébe. Ez a szörnyű, szinte egész világot megrendítő ipari katasztrófa pillanatok alatt következett be, és nekünk segítőknek is pillanatok alatt kellett alkalmazkodni a rendkívüli helyzethez.
Ezen a napon délután fél 2 tájban tűzoltók, rendőrautók szirénái zökkentetek ki bennünket a megszokott hétköznapi munkánkból.
Hogy mi történt? Magunk is meg akartunk győződni róla, így szemtanúi voltunk, hogyan öntötte el Devecser egy részét az Ajka és Kolontár közötti vörösiszap tározóból kiszabadult iszapáradat. Ennek látványa sokkoló hatás volt mindannyiunk számára, de ez csak pillanatok töredékéig tarthatott, mivel tudatában voltunk annak, hogy az iszapáradat emberéleteket is követelhet. Azonnali segítség kell! Megkezdődött az emberek mentése a hatalmas rakodógépekkel. A képek katasztrófafilmekre emlékeztettek – csakhogy ez életszerű volt, és ez velünk történt meg.
Intézményünk telephelye pillanatok alatt krízisközponttá vált. Ezzel megkezdődött számunkra a rendkívüli munka. Visszagondolni is szörnyű, ahogy az első sérült ruhátlanul, iszonyú fájdalmakkal küszködve érkezett hozzánk. Sokkos állapotban volt az ijedségtől, és bőrének égető érzésétől. Sejthető volt, hogy vegyi anyaggal állunk szemben.. Így aztán az elsősegélynyújtás számunkra abból állt, hogy zuhanyoztattuk az embereket, és a szennyezett ruhák helyett készletünkből, és a segítőktől kapott ruhákba öltöztettük őket. A sérültek egymást követően érkeztek, az épület rövid idő alatt megtelt velük. Érkeztek a mentősök, és folyamatosan vették át a sérülteket sebellátásra. Már egyértelmű volt, hogy a lúgos hatású iszap komoly sérüléseket okozott. Aztán felmerültek más problémák, mint a vidéken tanuló gyermekek hazakerülése, biztonsága. Ez a feladat a gyermekjólétis munkatársakra hárult. Nehéz volt az ügyintézés a telefonvonalak leterheltsége miatt. Este a károsult családok elhelyezésében segítettünk az ideiglenesen kialakított szálláshelyeken, ahol orvosi ellátást is szerveztünk. Ebben a krízishelyzetben nagyon nehéz dolgunk volt. A mentősök több hónapon keresztül intézményünk telephelyén, a dolgozókkal együtt 24 órás ügyeletet tartottak, a lakosság ellátása érdekében. Még ezen a napon megszerveztük 100 fő részére az étkeztetést, melynek lebonyolításában jelentős munkát vállaltunk a későbbiekben is.
Második nap elkezdtük az érintett utcák, családok feltérképezését. Segítettük a mentési munkálatokat is. A sokkos állapotban lévő emberek egy része nem akarta elhagyni az otthonát, ezért különösen fontos volt, főként az idősek esetében az általuk jól ismert gondozó jelenléte, megnyugtató szava. Szörnyű érzés volt, amikor felröppent a hír, hogy ismét reped a tározó fala, ekkor még a dolgozók egy része az adott területen végezte munkáját -. szerencsére ez csak vaklárma volt. Kiemelten fontos feladatunk volt a sérültek feltérképezése. Ezt követően a kórházakból való eltávozásukkor elhelyezésük segítése, nyomon követése. Közben folyamatosan fogadtuk az adományozók felajánlásait, illetve közvetítettük azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre. Szívbemarkoló érzés volt, ahogy az emberek megmozdultak, szerveződtek, és segítettek. Megkezdődött az adományok osztása, amibe mindvégig nagy szerepet töltöttünk be. A kijelölt elosztóhelyen több héten keresztül fogadtuk, és osztottuk az élelmiszereket, tisztító és tisztálkodási szereket. Ez a reggeltől-estig, hétvégén is tartó feladat mind fizikailag, mind pszichésen nagyfokban terhelte a gyermekjólétis és családsegítős munkatársakat. Feladatunk napról-napra nőtt, bővült, mi pedig igyekeztünk ennek megfelelni. Az adományozók jelentős része az intézményünkön keresztül akarta eljuttatni a felajánlott adományait a családoknak, gyermekeknek. Ezekről pontos adminisztrációt vezettünk. Nagyon sok szervezési munka hárult ránk, míg az adományok a felajánlóktól a károsultakhoz eljutottak. Szerveztünk kirándulást, táboroztatást, karácsonyi műsorokat, melyeknek lebonyolításában is részt vettünk. Mindvégig segítettük a károsultak ügyintézéseit, végeztük az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, és igyekeztünk őket ellátni mindig az aktuális információkkal. Nehéz volt látni az emberek elkeseredettségét, bizonytalanságát. Ezek az emberek az óriási trauma hatására elvesztették biztonságérzetüket, döntésképtelenné váltak jövőjüket illetően. Ezért nagy szükségük volt a lelki támogatásra. Szakemberek segítségével igyekeztünk a katasztrófa okozta fájdalmat, feszültséget enyhíteni náluk. Az Áttűnések Improvizációs Színház fővárosi playback társulata is nagyban segítette a tragédia feldolgozását – köszönet Nekik. De külön köszönet illeti meg a devecseri kötődésű Barancsuk János munkáját is, aki a mai napig relaxációs módszerrel segíti a károsultakat, segítőket a belső feszültségek enyhítésében. Feladatunk volt még az elöntött területen lévő ingatlanokban bentlakó családok értesítése a károsult házak bontásának ütemtervéről.
A katasztrófa óta már több mint fél év telt el, de az embereknek még szükségük van a segítségre, így szükségük van ránk.
Szomorú, hogy a házak bontását követően a vörösség még mindenütt ott van, ami nem csak szín, ott van a földön, falakon, és ott van az emberek lelkében. De nagyon reméljük, hogy az újjáépítés, az új élet kezdete pozitív eredményt hoz, begyógyítja a sebeket, Devecsert és károsultjait is előrébb viszi.
 

Elek Józsefné Intézményvezető

Kiemelt témák A-Z

 

Devecseri Ujság

Devecseri Ujság 2015/3. szám Devecseri Ujság 2015/2. szám Devecseri Ujság 2015/1. szám Devecseri Ujsag 2014/12. szám nem jelent meg Devecseri Ujsag 2014/11. szám Devecseri Ujsag 2014/10. szám Új Devecseri Újság 2014/9. szám Új Devecseri Újság 2014/8. szám Új Devecseri Újság 2014/7. szám Új Devecseri Újság 2014/6. szám Új Devecseri Újság 2014/5. szám Új ...

Tovább »

Vörösiszap-katasztrófa

2010. október 4-én átszakadt az ajkai MAL Zrt. Ajka és Kolontár közötti vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő egymillió köbméternyi iszap elöntötte többek között Devecser mélyebben fekvő részeit, a város területének kb. egyharmadát. A termőtalajok átlagánál több nehézfémet tartalmazó, erősen lúgos ...

Tovább »

Kiemelt témák A-Z

Kiemelt témák A-Z Adózás Állás Anyakönyv Bejelentések Család Egészség, sport Engedélyek Építés Gépjármű Hagyaték Időpontfoglalás Környezetvédelem Közérdekű adatok Kultúra, programok Közbeszerzés Nyomtatványok Okmányiroda Oktatás Rendelettár Szociális ügyek, ...

Tovább »

Websas

 ...

Tovább »


[ Fel, oldal eleje ]